Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Lokaalwijzer.nl is een online Platform (hierna: Lokaalwijzer), die zich ten doel stelt tot het faciliteren van dat online platform, waarop consumenten lokaal aangeboden producten kunnen vinden en beoordelen, en Aanbieders hun lokaal aangeboden producten kunnen aanbieden en promoten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Aanbieder’ verstaan: een natuurlijke persoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een Aanbiedersovereenkomst sluit met Lokaalwijzer en daarmee minstens één Verkoopplaats heeft geregistreerd op het Platform van Lokaalwijzer.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Verkoopplaats’ verstaan: het online profiel van de Aanbieder waar producten worden aangeboden gebaseerd op de fysieke verkoopplaats van waar de Aanbieder lokaal producten aanbiedt.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: een natuurlijk persoon die kosteloos gebruik maakt van het Platform van Lokaalwijzer, om hier op basis van eigen locatie te zoeken naar lokaal productaanbod en die zelf geen ‘Verkoopplaats’ heeft geregistreerd op het Platform van Lokaalwijzer.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Aanbiedersovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Aanbieder en Lokaalwijzer, een en ander in meest ruime zin.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Account’ verstaan: het persoonlijke gebruikersaccount welke door de Aanbieder of Gebruiker wordt gecreëerd bij het registreren op het platform en waar de Aanbieder of Gebruiker zich mee identificeert op het platform.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: de website(s) en apps van en beheerd door Lokaalwijzer.

2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Aanbieder en Lokaalwijzer en Gebruiker en Lokaalwijzer.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Lokaalwijzer overeengekomen.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

3. Het platform

 1. Bij het accepteren van deze voorwaarden verkrijgt de Aanbieder of Gebruiker toegang tot het Platform door in te loggen op het Platform. Deze mogelijkheid is volledig kosteloos en vrijblijvend. Binnen dit Platform heeft de Aanbieder de mogelijkheid om zijn productaanbod, openingstijden en profiel te veranderen/actualiseren. Ook kunnen additionele Verkoopplaatsen toegevoegd worden aan het profiel. De Aanbieder of Gebruiker heeft hier de mogelijkheid om zijn persoons-, contact- en toegangsgegevens te veranderen/actualiseren. De Aanbieder en Gebruiker blijft gerechtigd tot toegang tot het Platform zolang hij beschikt over een Account. Het recht op toegang eindigt wanneer:
  1. de Aanbieder of Gebruiker niet langer akkoord gaat met deze voorwaarden; of
  2. de Aanbieder of Gebruiker wenst dat zijn account door Lokaalwijzer wordt gewist (zie hiervoor ook het privacybeleid van Lokaalwijzer); of
  3. Lokaalwijzer het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Aanbieder of Gebruiker de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Aanbieder of Gebruiker door Lokaalwijzer worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.
 2. Indien de Aanbieder of Gebruiker aankopen doet binnen het Platform, wordt hiervoor een nieuwe overeenkomst aangegaan tussen hem en Lokaalwijzer.
 3. Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. Lokaalwijzer wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de Aanbieder en de derde.
 4. Lokaalwijzer heeft het voornemen verschillende labels aan te bieden. Dit zijn kwaliteitslabels die Aanbieders kunnen verkrijgen indien zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Lokaalwijzer bepaalt de inhoud van deze kwaliteitseisen en kijkt daarbij onder andere naar het productaanbod, de openingstijden, de presentatie en uniekheid van de Verkoopplaats die Aanbieder aanbiedt via het Platform, gebruikersbeoordelingen en haar eigen ervaringen. Aanbieder heeft de plicht de juiste gegevens te verstrekken met betrekking tot de door Lokaalwijzer opgevraagde gegevens ten behoeve van dit kwaliteitslabel. Lokaalwijzer is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van de kwaliteitstest, de inhoud en strekking van de kwaliteitslabels en andere daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.

4. Gebruik van het platform

 1. Het gebruik van het Platform van Lokaalwijzer door Aanbieder of Gebruiker is kosteloos en vrijblijvend. Hiervoor is het wel nodig dat de Aanbieder of Gebruiker een account aanmaakt op het platform.
 2. Aanbieder of Gebruiker registreert zich tijdens het eerste gebruik van het Platform en aanvaardt daarbij deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid. Lokaalwijzer bevestigt de aanmelding aan Aanbieder of Gebruiker per e-mail waarbij de Aanbieder of Gebruiker zijn e-mailadres éénmalig dient te verifiëren middels een bijgevoegde URL. Met deze bevestiging komt de overeenkomst tot Verkoopplaats waar deze Algemene voorwaarden onder andere op van toepassing zijn.
 3. Nadat Aanbieder lid is geworden van het Platform, krijgt deze de mogelijkheid zijn productaanbod, openingstijden, afbeeldingen en overige gegevens m.b.t. de Verkoopplaats in- of aan te vullen.
 4. Lokaalwijzer heeft voor om de Gebruikers en Aanbieder toekomstig de mogelijkheid te bieden om te communiceren middels een chat. Gebruikers en Aanbieder kunnen hierbij, te allen tijde voor eigen rekening en risico, contact hebben via een webchat om de vervolgstappen overeen te komen. Onacceptabel gedrag wordt in deze webchats niet getolereerd. Lokaalwijzer behoudt het recht het contact tussen Gebruiker en Aanbieder te verbreken indien zij van mening is dat er sprake is van onacceptabel gedrag. Bij stelselmatig onacceptabel gedrag of indien Lokaalwijzer hiertoe een andere aanleiding ziet, behoudt zij het recht om over te gaan tot verwijdering van het Account van Aanbieder of Gebruiker.
 5. Aanbieder staat er jegens Lokaalwijzer voor in dat de informatie die bij de registratie van de Verkoopplaats wordt verstrekt juist, compleet en actueel is. Aanbieder is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie in het Profiel indien deze niet langer correct is. Aanbieder erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van het platform.
 6. Lokaalwijzer behoudt zich het recht om, bij het vermoeden van onvolledige of incorrecte informatie van een Profiel of dubbel Profiel, het Profiel te verwijderen.
 7. Lokaalwijzer is berechtigt om alle Verkoopplaats informatie (o.a. locatie, producten of foto’s) m.u.v. persoonsgegevens binnen het platform te gebruiken voor externe communicatie of promotie.
 8. Lokaalwijzer stuurt geregistreerde Aanbieders en Gebruikers notificaties ten behoeve van de dienstverlening en veiligheid van het platform. De Aanbieder of Gebruiker kan binnen zijn account zijn persoonlijke notificatie voorkeuren aanpassen.

5. Kosten van platform

 1. Lokaalwijzer biedt een online Platform waar Aanbieder of Gebruiker lid kan worden door een Account aan te maken op het Platform. Het aanmaken van een dergelijk Account is volledig kosteloos en vrijblijvend. Pas bij het afnemen van diensten van Lokaalwijzer kunnen er kosten ontstaan, dit is echter altijd optioneel en wordt door middel van een separate overeenkomst afgesloten.

6. Reviews (ervaringen)

 1. Gebruikers kunnen een review geven over een Verkoopplaats waar zij een aankoop hebben gedaan door middel van 'Reviews'. De gegeven review bestaat o.a. uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De review is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.
  Een review:
  1. moet naar waarheid worden gedaan;
  2. moet betrekking hebben op de betreffende Aanbieder;
  3. moet betrekking hebben op de Verkoopplaats waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
  4. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Aanbieder te schaden of anderszins misbruik te maken van reviews.
 2. Lokaalwijzer kan naar eigen goeddunken beoordelingen op het Platform publiceren en ervan te verwijderen. Lokaalwijzer stemt de inhoud, publicatie of verwijdering van de reviews door Gebruikers niet af met de Aanbieder.
 3. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk ten opzichte van de Aanbieder voor de inhoud van de reviews en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren niet de mening van Lokaalwijzer, maar die van de gebruikers.
 4. Aanbieders mogen geen beoordelingen over hun eigen Verkoopplaats op het Platform plaatsen.

7. Ranking

 1. Lokaalwijzer bepaalt de Ranking van de Verkoopplaatsen op het Platform. Verkoopplaatsen worden op basis van een algoritme op de website getoond waarbij o.a. locatie, productaanbod, openingstijden en kwaliteitslabels een rol spelen. Toekomstig bestaat de mogelijkheid dat Aanbieders tegen betaling een hogere positie in bepaalde ranglijsten op het Platform verkrijgen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk indien Aanbieder handelt aan de hand van de informatie die Lokaalwijzer verstrekt en hierdoor schade oploopt.
 2. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of vertragingen in het platform zelf.
 3. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk voor de inhoud en strekking van de eventuele verkoop tussen Aanbieder en Gebruiker. Lokaalwijzer brengt Aanbieder en Gebruiker in contact om zo lokale verkoop te vergemakkelijken, maar kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor de daar uit voortvloeiende verkoop. Deze verkoop dient te gebeuren voor eigen rekening en risico van Aanbieder en Gebruiker.
 4. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk voor de staat of inhoudelijke kwaliteiten van de door Aanbieder aangeboden producten. Lokaalwijzer biedt geen enkele vorm van garantie betreffende deze producten.
 5. Lokaalwijzer garandeert niet dat het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Lokaalwijzer is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Aanbieder en/of Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het Platform en/of de Diensten.
 6. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 7. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Lokaalwijzer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, verstaan:
  1. internationale conflicten;
  2. gewelddadige of gewapende acties;
  3. maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
  4. boycot-acties;
  5. cyberaanvallen;
 9. Alle aanspraken van Aanbieder of Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Lokaalwijzer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Lokaalwijzer binnen een redelijke termijn, nadat de Aanbieder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 10. Aanbieder of gebruiker vrijwaart Lokaalwijzer voor aanspraken van derden die verband houden met de diensten.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lokaalwijzer.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 13. Lokaalwijzer hecht veel waarde aan authenticiteit. Upload daarom altijd foto’s waar je eigen auteursrecht op rust of waarvoor je een licentie hebt.

9. Verbodsbepalingen

 1. Het is zowel Aanbieder als Gebruiker onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma’s en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.

10. Privacy

 1. Voor uitgebreide informatie omtrent ons privacybeleid verwijst Lokaalwijzer naar het Privacybeleid (https://Lokaalwijzer.nl/Policy/Privacy) van Lokaalwijzer.

Versie 1.3 - Ingangsdatum 1 april 2023